• Edificio central

  • Aula polivalente

  • Debaixo do arco da vella

  • Entrada da aula Polivalente
Abril de 2019
LMMe XV SD
1 2 3 4 5 6 7
 
8 de abril de 2019
Concertos de primavera: 1º de grao elemental
Concertos de primavera: 2º e 3º de grao elemental
8
9
 
10 de abril de 2019
Concertos de primavera: 1º e 2º de grao profesional
Concertos de primavera: 3º e 4º de grao profesional
10
 
11 de abril de 2019
Concertos de primavera: 4º de grao elemental
Concertos de primavera: 5º de grao profesional
11
 
12 de abril de 2019
Festimbal
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Concello de As Pontes


\"\"
Matrículas
Formalización da Matrícula: a formalización da matrícula para un novo curso, faise unha vez ramatado o curso anterior, na última semana do mes de xuño.

Para poder formalizar a matrícula para o 1º curso de Grao Elemental (nenos e nenas de 8 a 14 anos), os alumnos deben superar unha proba de acceso. Nesta proba, o criterio de admisión atende, prioritariamente, ás aptitudes musicais dos interesados e á idade idónea para iniciarse nas especialidades instrumentais. A inscrición para esta proba de acceso é na primeira quincena de xuño e o exame é a mediados de mes.
Tras superar a proba de acceso poden formalizar a matrícula no conservatorio na última semana de xuño. Para formalizar a matrícula hai que cubrir un impreso e traer unha fotocopia do DNI ou do Libro de Familia.

Hai un prazo de matrícula no mes de setembro para alumnos que fan a proba de acceso a outros cursos que non sexan 1º.

Taxas
(Ordenanza Fiscal Nº 10. Taxa por Ensinanzas Especiais en Establecementos Docentes Municipais)
Curso Completo de grao elemental: 333,00 €
Curso Completo de grao profesional: 500,00 €
Disciplinas soltas de grao elemental: 100,00 €
Disciplinas soltas de grao profesional: 150,00 €
Proba de acceso ao grao elemental: gratuíta
Proba de acceso ao grao profesional: 100,00 €
Servizos xerais: 20,00 €
Inscrición por primeira vez: 30,00 €

Aboaranse as tarifas correspondentes a "Servizos xerais" cada curso por matrícula.
Aboaranse as tarifas correspondentes a "Inscrición por primeira vez" o primeiro ano que o alumno se matricule no Centro.

Beneficios Fiscais
Co fin de establecer as taxas atendendo ao criterio de capacidade económica e as circunstancias familiares, establécense sobre as tarifas os seguintes coeficientes reductores:

A. Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar.
Sobre as tarifas aplicaranse as seguintes reducións totais ou parciais:
a) Inferior ao 50% do SMI, unha redución do 100%.
b) Entre o 50 e o 100% do SMI, unha redución do 50%.
c) Entre o 100 e o 125% do SMI, unha redución do 10%.

B. Segundo as circunstancias da unidade familiar.
Unha redución do 50% por ser membro dunha familia numerosa de primeira categoría ou familia numerosa monoparental.

Ampliación de matrícula
É competencia do Consello Escolar do Centro autorizar, con carácter excepcional, a ampliación de matrícula ao curso seguinte do alumnado que, tras a orientación do profesorado, así o solicite, sempre que o informe da totalidade do profesorado do alumno asegure a súa adecuada capacidade de aprendizaxe do curso actual e daquel ao que aspire a acceder.
Concello das Pontes de García Rodríguez    Deputación da Coruña    Xunta de Galicia   
© 2019 Concello das Pontes de García Rodríguez

Aviso legal